Prohlášení o ochraně soukromí

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli

GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti

neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Subjekty údajů mají právo

Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě

správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích,

kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie

všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být

dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž

se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena

národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní

údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má

subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky

takové zpracování může představovat.

Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí,

že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí

zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný

jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí

o opravu.

Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat

odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:

 Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená

doba zpracování;

 zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný

právní důvod pro jejich zpracování;

 rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná

o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).

 osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;

 subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech

správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně

osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech

výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních

údajů občana z následujících důvodů:

 Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné

požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;

 jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů

místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou

dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);

 ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále

potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;

 jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň

požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy

správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Právo vznést námitky umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních

údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě

námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či

veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované

strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému

správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze

v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Tato práva mohou občané uplatnit:

ústně – v sídle organizace

písemně – osobně v sídle organizace nebo poštou na korespondenční adresu organizace

shopdesign  s.r.o.

Korespondenční adresa: Elišky Přemyslovny 378, 156 00  Praha 5 - Zbraslav

Sídlo firmy: K Havlínu 721, Praha 5 - Zbraslav, 156 00,  IČ: 14130319

e-mailem: lucie@luis.cz

telefonicky na tel. čísle: 602 763 563

Úřední hodiny:

pondělí – čtvrtek 9:00 – 16:00

pátek 9:00 – 15:00

Sobota, neděle zavřeno

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných

případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu,

o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:

  1. Přijetí žádosti
  2. Identifikace žadatele
  3. Vyhodnocení žádosti
  4. Rozhodnutí o žádosti
  5. Výkon rozhodnutí
  6. Informování žadatele

Kontakt