Domovská stránka

Obchodní podmínky internetového obchodu luis.cz

Rychlá navigace [zobrazit]

Obsah [skrýt]

 1. I.Všeobecná ustanovení
 2. II.Předmět smlouvy
 3. III.Registrace kupujícího
 4. IV.Objednávka zboží, storno objednávky
 5. V.Místo plnění
 6. VI.Cena a platba
 7. VII.Dodací lhůta
 8. VIII.Dopravní podmínky a cena za dopravu
 9. IX.Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
 10. X.Odstoupení od kupní smlouvy
 11. XI.Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace
 12. XII.Ochrana osobních údajů
 13. XIII.Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

I.Všeobecná ustanovení

1.1.Provozovatelem internetového obchodu luis.cz je obchodní společnost LUIS Decoration s.r.o., IČ: 28927460, se sídlem Elišky Přemyslovny 378, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153632, email: luis@luis.cz (dále jen prodávající). Adresa provozovny: Elišky Přemyslovny 378, 156 00 Praha 5 – Zbraslav. Adresa pro uplatnění reklamací a záručního servisu: Elišky Přemyslovny 378, 156 00 Praha 5 – Zbraslav.

1.2.Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu luis.cz (dále jen kupující).

1.3.Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4.Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu luis.cz mezi prodávajícím a kupujícím – jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující – podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

1.5.Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2010. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

II.Předmět smlouvy

2.1.Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2.Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu luis.cz.

2.3.Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu luis.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4.Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5.Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení dodávaného zboží.

2.6.Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu luis.cz, jeho popis, funkce, parametry, rozměry, váha a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

III.Registrace kupujícího

3.1Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu luis.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek luis.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu luis.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.

3.3Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů).

3.4Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu luis.cz, e-mailem nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

IV.Objednávka zboží, storno objednávky

4.1.Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2.Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

4.3.Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

a.Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu luis.cz, a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

b.E-mailem na adrese: luis@luis.cz

4.4.Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 3 dní po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.

4.5.Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6.Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.7.Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8.Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

4.9.Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

V.Místo plnění

5.1.Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

a.provozovna – Elišky Přemyslovny 378, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

b. prodejna – LUIS – Brno, Nádražní 654/10

5.2.Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.

VI.Cena a platba

6.1.Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu luis.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

6.2.K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.

6.3.Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a.dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)

b.platbou v hotovosti při osobním odběru

c.platbou bezhotovostním převodem na účet u ČSOB, a.s.:

č. účtu: 230396709/0300 var. symbol: číslo vaší objednávky

6.4.Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.5.Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

6.6.Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu luis.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VII.Dodací lhůta

7.1.V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy (v období říjen-prosinec 7-10 pracovních dní). Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se je expedovat nejpozději do 3 měsíců po uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca dva dny).

7.2.Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícimu o termínu odběru. Kupujícímu je v případě potvrzení dostupnosti zboží zaslána zpráva e-mailem o možnosti vyzvednutí zboží.

Připravené zboží je rezervováno pro kupujícího 7 kalendářních dnů. Poté je objednávka, po předchozím upozornění kupujícího, stornována pro nevyzvednutí kupujícím (pokud není s kupujícím individuelně dohodnuto jinak).

7.3.V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím.

VIII.Dopravní podmínky a cena za dopravu

8.1.Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci -České republiky:

a. zásilkovou službou General Parcel 120,-Kč (včetně DPH) při platbě převodem, při dobírce 150,-Kč (včetně DPH), dodání následující pracovní den.

b.osobním odběrem zboží bez poplatku

- Slovenska:

a. zásilkovou službou General Parcel 250,-Kč/ 10EUR (včetně DPH) při platbě převodem, při dobírce 280,-Kč / 11,20EUR(včetně DPH), dodání do tří pracovních dnů.

b.osobním odběrem zboží bez poplatku

V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno. Osobní vyzvednutí je na adrese provozovny či prodejny – dle předchozí domluvy. Připravené zboží je rezervováno pro kupujícího 7 kalendářních dnů.

d.za odběr zboží v hodnotě vyšší než 3 000,- – doprava ZDARMA

8.2.Při převzetí zásilky kupujícím, doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat, zejména neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad, nejlépe písemně oznámit přepravci samotnému či prodávajícímu.

IX.Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

9.1.Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.

9.2.Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

X.Odstoupení od kupní smlouvy

10.1.Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu luis.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

10.2.Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání či porušil-li kupující jejich originální obal. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

10.3.V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané (nepoužité, nepoškozené) zboží zpět prodávajícímu. Kupujícímu nevzniká právo na proplacení nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.

10.4.Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede nejlépe číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího.

10.5.V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

10.6.Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal.

10.7.Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

10.8. Projeví-li kupující vůli o znovudoručení zásilky prodávajícím , kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, bude mu zásilka znovu doručena s navýšením poštovného.

XI.Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

11.1.Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

11.2.Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu luis.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu luis.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

11.3.Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího. V písemné reklamaci vad, kupující označí vady, jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhne způsob vyřízení reklamace.

11.4.Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat na luis@luis.cz.

11.5.Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

11.6.Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.Ochrana osobních údajů

12.1.Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a.splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

b.nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

12.2.Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

12.3.Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

XIII.Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

13.1.Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu luis.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu luis.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

13.2.Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu luis.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

13.3.Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu luis.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

Kategorie

Značky